Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

για τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας

 

Τελευταία ενημέρωση: 21/05/2018

 

1.1 Ποιές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

 

Για να εξυπηρετήσουμε το όποιο αίτημά σας σχετικά με επικοινωνία ή καταγγελία που προέρχονται από τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας ή καταγγελίας, συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα που μας παρέχετε:

 • Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία
 • τηλέφωνο επικοινωνίας και
 • email επικοινωνίας.

 

1.2 Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η cosmoONE διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την απάντηση στην επικοινωνία σας ή την επίλυση όποιας απορίας ή καταγγελίας. Στην περίπτωση που ζητήσετε την εγγραφή σας στο newsletter, το email επικοινωνίας σας θα προστεθεί στην λίστα αποστολής και θα διαγραφεί μετά από εντολή σας.

 

1.3 Η cosmoONE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

 

Η cosmoONE δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η cosmoONE επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

 

1.4 Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

 

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

 • Οι Υπεύθυνοι Πωλήσεων και Marketing στην περίπτωση που η επικοινωνία σας αφορά γενικές πληροφορίες για τις εφαρμογές και υπηρεσίες μας, ή την εγγραφή σας στο newsletter και σε άλλες ενημερωτικές ενέργειες που διοργανώνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. χορηγός, συνδιοργανωτής κ.λ.π.) η εταιρία.
 • Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης όταν η επικοινωνία σας αφορά καταγγελία ή παράπονα που αφορούν θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Οι Υπεύθυνοι Εξυπηρέτησης Πελατών εάν επικοινωνία σας αφορά την υποστήριξη των εφαρμογών (επίλυση αποριών, προβλημάτων, εκπαίδευση κ.α.) που προσφέρει η cosmoONE
 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για όποια θέματα αφορούν την προστασία των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στις υποδομές της εταιρίας cosmoONE που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η cosmoONE δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

1.5 Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην cosmoONE για:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

 

1.6 Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «ΚΟΣΜΟ – ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε.» (“cosmoONE”) με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Ολυμπίας 26) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2723810.

 

1.7 Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2723810 ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας στο https://www.cosmo-one.gr/epikoinonia/ ή αποστείλετε επιστολή στην cosmoONE, Υπόψιν: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, στη διεύθυνση Ολυμπίας 26, 141 22 Ηράκλειο Αττικής.

 

1.8 Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 

H cosmoONE λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως μέλος του Ομίλου OTE, έχει υιοθετήσει τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των εταιριών του Ομίλου (Binding Corporate Rules Privacy της Deutsche Telekom-BCRP). Το πλήρες κείμενο των BCRP μπορείτε να το βρείτε εδώ:
https://www.cosmo-one.gr/wp-content/uploads/2018/05/Δεσμευτικοί-Κανόνες-Προστασίας-Προσωπικών-Δεδομένων.pdf

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται:

 • Μηχανισμοί αυθεντικοποίησης και πρόσβασης στα συστήματα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
 • Κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων
 • Περιορισμός πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα με βάση της αρχής αναγκαιότητας της γνώσης (“need to know”)
 • Καταγραφή και έλεγχος των προσβάσεων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Υλοποίηση συστήματος αποτροπής διαρροής δεδομένων (data leakage prevention system).

 

Άλλα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου της cosmoONE

 

1.9 Η cosmoONE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την εκ μέρους σας κοινοποίηση μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

1.10 Η cosmoONE δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου σας. Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της cosmoONE, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.11 Οι όροι που αφορούν την ορθή χρήση της Υπηρεσίας συνεχίζουν να σας δεσμεύουν και μετά την καταγγελία της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 1.2 ανωτέρω.