Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης των Ιστότοπων & των Εφαρμογών της cosmoONE

 

1. Εισαγωγή

 

  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ EΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.» με τον Διακριτικό Τίτλο «cosmoONE» (ΑΦΜ 099758227, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (εφεξής για λόγους συντομίας ο «Ιστότοπος»).
  • Μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται εφαρμογές που απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να κάνουν χρήση των εφαρμογών αυτών. Τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα νομικά πρόσωπα και οι καθορισμένοι για την πρόσβαση στις εφαρμογές της cosmoONE συνεργάτες τους, θα αναφέρονται για λόγους συντομίας εφεξής ως «χρήστες».
  • Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
  • H cosmoONE δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
  • Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας των Ιστότοπων ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά το αντίστοιχο θέμα.

 

2. Περιεχόμενο – Ευθύνη

 

2.1. Ιστότοπος cosmoONE
Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.

H cosmoONE καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη του Ιστότοπου, καθώς και να περιέχει ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες.

Εντούτοις, η cosmoONE δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι, πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι ,είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.
Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικών και άλλων), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά : σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις και εν γένει όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της cosmoONE κατά περίπτωση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή αναδιανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων.

2.2. Υπερσύνδεσμοι – links
Ο Ιστότοπος ενδέχεται μεταξύ άλλων να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς, την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους .
Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της cosmoONE για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η cosmoONE δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται υπερσύνδεσμος στον Ιστότοπο.
Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.
Η cosmoONE διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από τον Ιστότοπο υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.
2.3. Υποχρεώσεις Χρηστών
Οι χρήστες υποχρεούνται σε σύννομη χρήση του Ιστότοπου, συμμορφούμενοι προς την κείμενη εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστότοπου της cosmoONE για:
1. Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο,τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
2. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστότοπου και να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της cosmoONE.
3. Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της cosmoONE.
4. Να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να παρακάμψουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την cosmoONE.
5. Να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη επιθυμητά από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της cosmoONE.
6. Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.
7. Να αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.
8. Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
9. Να συλλέγουν ή να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους χρήστες.
Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου , οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την cosmoONE για κάθε τυχόν ζημία της (θετικής, αποθετικής, περιλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

3. Εγγραφή και Δικαίωμα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 

Δικαίωμα χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της cosmoONE είναι διαθέσιμες μόνο σε καταχωρισμένους χρήστες των σχετικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες προφίλ θα αποτελέσουν τμήμα της βάσης δεδομένων των χρηστών της cosmoONE οι οποίες χρησιμοποιούνται στις διάφορες εφαρμογές, όπως η αναζήτηση εταιριών με βάση τον κλάδο δραστηριότητας.
Υποχρεώσεις όσον αφορά την εγγραφή των χρηστών.Όλα τα στοιχεία που παρέχουν οι χρήστες στην cosmoONE πρέπει να είναι ακριβή (π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, το ΑΦΜ κ.λ.π.,) ανεξάρτητα από το αν παρασχέθηκαν ή όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επικαιροποίηση αυτών των πληροφοριών και πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την cosmoONE για τυχόν αλλαγές.

Τα δεδομένα χρηστών. Η cosmoONE κατανοεί την ευαίσθητη φύση των Δεδομένων και των άλλων πληροφοριών που μπορεί να αναρτώνται, εμφανίζονται και διακινούνται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάμεσα σε υφιστάμενους ή εν δυνάμει εμπορικούς εταίρους και συνεπώς, η cosmoONE συμφωνεί να χειρίζεται και να προστατεύει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στην παρούσα. Η cosmoONE συμφωνεί να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διατηρεί, να διασφαλίζει, να μη χρησιμοποιεί ούτε και να γνωστοποιεί τα Δεδομένα των χρηστών , πλην των περιπτώσεων όπου αυτό απαιτείται μέσω των εφαρμογών για τη διευκόλυνση της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η cosmoONE δεσμεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της cosmoONE. Οι πληροφορίες (όχι όμως τα Δεδομένα ) σχετικά με τις δυνατότητες επεξεργασίας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, η τεχνολογία ή τα χαρακτηριστικά διασύνδεσης και λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, καθώς και οι ειδοποιήσεις και ενημερώσεις που αποστέλλονται από την cosmoONE προς τους χρήστες, έχουν αμιγώς εμπιστευτικό χαρακτήρα και διά του παρόντος, οι χρήστες συμφωνούν να μην κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, ούτε να κάνουν χρήση αυτών , παρά μόνον για την υποστήριξη της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από αυτούς.
Ακεραιότητα δεδομένων. Οι χρήστες τυγχάνουν αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την επιβεβαίωση της ακρίβειας οποιωνδήποτε δεδομένων που αποστέλλουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τη διατήρηση ενός μέσου εκτός των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αναφορικά με την ανάκτηση των απολεσθέντων δεδομένων. Η cosmoONE διαθέτει μηχανισμούς που συντελούν τις προσπάθειες των χρηστών να διασφαλίσουν ότι τα Δεδομένα τους είναι ακριβή, ενήμερα και πλήρη .
Φύλαξη δεδομένων. Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επιτρέπουν στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που αποστέλλονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή λαμβάνονται από αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως περιγράφεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Ορίζεται ρητώς πως οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επ’ αόριστον αποθήκευση όλων των Δεδομένων τους και συνεπώς, πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να αποθηκεύουν τα Δεδομένα τους στους δικούς τους υπολογιστές, ώστε να διατηρείται η προσβασιμότητα αυτών των Δεδομένων πέρα από την περίοδο διατήρησης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που ισχύει για αυτούς.
Ασφάλεια. Η cosmoONE συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις τυπικές μεθόδους ασφαλείας του κλάδου για να προστατεύει τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η cosmoONE καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να σαρώνει τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για περιεχόμενο που είναι ιδιοκτησία της (ανεξάρτητα αν πρόκειται για κώδικα λογισμικού, αρχεία δεδομένων, κ.λπ.) και το οποίο αποστέλλεται από την ίδια για τον εντοπισμό και την εξάλειψη ιών.
Απαγορεύεται η δοκιμή φορτίου από τους χρήστες, χωρίς προγενέστερη ρητή συγκατάθεση. Οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη διενεργούν, χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση της cosmoONE, οποιαδήποτε δοκιμή φορτίου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ακόμη και αν αυτή διενεργείται με τη χρήση λογαριασμών δοκιμής.
Ενέργειες αποτροπής κινδύνου. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος που ενδέχεται να αντιμετωπίσει από τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών εκ μέρους των Χρηστών,η cosmoONE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε εύλογη ενέργεια σε σχέση με την εν λόγω χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που θεωρεί αναγκαία ή κατάλληλη (όπως η αναστολή ή η καταγγελία της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών).

 

4. Προσωπικά Δεδομένα

 

Η cosmoONE συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία επισκεπτών της ιστοσελίδας της που είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και για τη διασφάλιση της δυνατότητας σωστής επικοινωνίας μαζί τους. Επίσης, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου.
Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία δεσμεύεται πως δεν θα διαθέσει προς πώληση, ούτε θα μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την cosmoONE, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
Συμμορφούμενη προς το Νόμο, η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο Νόμος το απαιτεί καθώς και , σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα . Περαιτέρω δε, είναι σε θέση να γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει προκειμένου να ενισχύσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της αλλά και την ασφάλεια των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν περίσταση ανωτέρας βίας.

 

5. Cookies

Ο Ιστότοπος συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες «cookies». Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δε μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

6. Εφαρμοσμένο δίκαιο – Δωσιδικία

 

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

 

7. Επικοινωνία

 

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην cosmoONE ηλεκτρονικά από τα αντίστοιχα πεδία επικοινωνίας του Ιστότοπου.
Η cosmoONE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου, τους όρους χρήσης αυτού καθώς και τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση αυτών μέσω του αυτού διαδικτυακού της τόπου. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω.
Η cosmoONE είναι μέλος των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.